تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1377 
حقوق 
دانشگاه تهران (پردیس قم) 
 
فوق لیسانس 
 
حقوق/عمومی 
مجتمع اموزش عالی 
0.00 
خارج