سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه علمیه شهیدین بوانات فارس 
سرپرست 
1365/07/01 
1366/06/31 
اجرائى 
همکاری 
دبیرخانه مجلس خبرگان 
عضو تحریریه ،فصلنامه حکومت اسلامى 
1379/07/02 
1382/06/31 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
روزنامه جمهوری اسلامى 
مسئول صفحه حوزه و دانشگاه روزنامه 
1382/07/01 
1383/06/31 
اجرائى- علمى 
همکاری 
جامعة الزهرا  
معاون آموزش 
1382/04/01 
1384/09/01 
اجرائى 
همکاری 
--- 
مبلغ در مراکز مختلف شهری و روستایى، حوزوی و دانشگاهى، داخلى 
 
 
تبلیغى 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
1374/07/01 
ادامه دارد 
 
تدریس 
جامعه الزهرا(س) 
مدرس 
 
 
 
تدریس 
واحد خواهران دفتر تبليغات اسلامي 
مدرس